Privacy policy

Takeda Belgium CVA, met zetel te 1930 Zaventem, Leonardo da Vincilaan 7 (BE0403054202) hierna ‘Takeda’) is de sponsor van deze website. Takeda heeft een contract afgesloten met het bedrijf The Fat Lady, met zetel te 9000 Gent, Gasmeterlaan 114A (BE 0467 680 253) (hierna: ‘The Fat Lady’) aangesteld om de website namens haar te beheren.

Takeda hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw persoonlijke levenssfeer in het algemeen. In deze Policy wordt omschreven op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beschermd. Het verzamelen gebeurt via deze website alsook op andere manieren die hieronder worden beschreven.

Door uw persoonsgegevens op deze website in te geven, aanvaardt u de voorwaarden van deze Policy.

Takeda en The Fat Lady verbinden zich ertoe om uw persoonsgegevens te verwerken in lijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Uw persoonsgegevens

Takeda heeft besloten om deze website op te richten en om het beheer ervan toe te vertrouwen aan The Fat Lady. Takeda wordt daardoor beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke en The Fat Lady als Takeda’s verwerker. Desondanks, zal Takeda de persoonsgegevens die u invoert op de website en die door The Fat Lady verwerkt worden, alleen in een geanonimiseerde, geaggregeerde vorm verkrijgen. Takeda kent met andere woorden uw identiteit niet en kan deze ook niet achterhalen.

Op bepaalde plaatsen op deze site, alsook op andere manieren (door bv. e-mails of brieven te sturen) deelt u persoonsgegevens (met name gegevens die u identificeren of op basis waarvan u kunt geïdentificeerd worden) mee. Om daaraan de door u gewenste gevolgen te kunnen verbinden of, m.a.w., om de overeenkomst die wij daardoor met u krijgen uit te voeren, worden deze gegevens dan ook door The Fat Lady verwerkt. Daarnaast, gaat Takeda ervan uit dat u hierbij de toestemming geeft om deze gegevens te gebruiken voor doelen die daarmee verenigbaar zijn, waaronder verdere verwerking tot een lijst van geaggregeerde en anonieme gegevens door The Fat Lady voor Takeda’s statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Wij verzamelen ook andere dan persoonsgegevens, zoals informatie met betrekking tot de technologie die u gebruikt en statistische gegevens die verband houden met deze website (het gebruik van deze website en haar pagina’s, de aangewende talen, statistieken omtrent het gebruik e.d.). In dit verband wordt gebruik gemaakt van diverse technologieën voor het verzamelen van informatie (gebruik van een web browser, verschillende soorten cookies, pixeltags, webbeacons, GIF’s of andere vergelijkbare technologie, enz.) en dit in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit aan te geven op de site.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de redenen waarvoor u er toegang toe geeft, met name: om te antwoorden op uw vragen en verzoeken, voor uw deelname aan vragenlijsten en voor andere projecten vermeld op de site die gebruik van uw gegevens verantwoorden, als ook, zoals hoger aangegeven, voor statistische doeleinden en voor onderzoek en ontwikkelingen met behulp van gegevens op deze site, om u algemene informatie met betrekking tot de gezondheid en ziekten te bezorgen die u kan interesseren.

Openbaarmaking van gegevens

The Fat Lady deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Uw rol in het beschermen van de persoonlijke levenssfeer

Uw gegevens worden geregistreerd door The Fat Lady zoals u ze heeft meegedeeld en zoals ze werden verzameld. U heeft het recht om uw gegevens bij te werken, te verbeteren of te doen verwijderen door via mail contact op te nemen met The Fat Lady via het volgende adres: The Fat Lady verbindt zich ertoe uw gegevens zo snel mogelijk aan te passen in overeenstemming met uw verzoek. U kunt op elk moment de informatie die op u betrekking heeft doen aanpassen of beperken door The Fat Lady via mail een bericht te sturen. Indien u verzoekt om aanpassingen die tot gevolg hebben dat wij niet meer in staat zijn om aan uw verzoeken te voldoen (bv. antwoorden op vragen, informatie meedelen e.d.) zal u dit worden meegedeeld.

Bescherming van gegevens

Alle beschikbare veiligheidsmaatregelen werden genomen op contractueel, technisch en administratief vlak, om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uitgangspunt bij de verwerking

Uw gegevens worden op een wettelijke manier verwerkt en voor specifieke doeleinden en zonder gegevens te verzamelen of te bewaren op een wijze die disproportioneel is in het licht van deze doeleinden. Ze worden niet langer bewaard dan redelijkerwijze nuttig is in het licht van deze doeleinden.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie).

Specifieke gegevens

Wij verzoeken u om geen gegevens door te geven waaruit uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of lidmaatschap van een vakvereniging blijken, noch gegevens die uw seksuele leven of geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken alsook aan administratieve gerechten, inzake verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot misdrijven of inzake administratieve sancties of veiligheidsmaatregelen betreffen. Wij verzoeken u eveneens om uw communicatie met betrekking tot persoonsgegevens die de gezondheid betreffen te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het doel dat u nastreeft en het doel van Takeda dienaangaande.

Verwerkingsverantwoordelijke: Takeda

Verwerker: The Fat Lady

Contactgegevens: bloggen@wijhebbencrohn.be

Laatst bijgewerkt in mei 2021