Privacy policy enquête

Takeda Belgium NV, met zetel te 1930 Zaventem, Leonardo da Vincilaan 7 (BE0403054202) hierna ‘Takeda NV’) is de sponsor van deze enquête. Takeda NV heeft een contract afgesloten met het bedrijf The Fat Lady, met zetel te 9000 Gent, Gasmeterlaan 114A (BE 0467 680 253) (hierna: ‘The Fat Lady’) aangesteld om de enquête namens haar uit te voeren.

Takeda NV hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw persoonlijke levenssfeer in het algemeen. In deze Policy wordt omschreven op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beschermd. Het verzamelen gebeurt via deze enquête alsook op andere manieren die hieronder worden beschreven.

Door uw persoonsgegevens in deze enquête in te geven, aanvaardt u de voorwaarden van deze Policy.

Takeda NV en The Fat Lady verbinden zich ertoe om uw persoonsgegevens te verwerken in lijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Uw persoonsgegevens

Takeda NV heeft besloten om deze enquête op te richten en om het beheer ervan toe te vertrouwen aan The Fat Lady. Takeda NV wordt daardoor beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke en The Fat Lady als Takeda NV’s verwerker. Desondanks, zal Takeda NV de persoonsgegevens die u invoert in deze enquête en die door The Fat Lady verwerkt worden, alleen in een geanonimiseerde, geaggregeerde vorm verkrijgen. Takeda NV kent met andere woorden uw identiteit niet en kan deze ook niet achterhalen.

Uw gegevens worden door The Fat Lady verwerkt. Daarnaast gaat Takeda NV ervan uit dat u hierbij de toestemming geeft om deze gegevens te gebruiken voor doelen die daarmee verenigbaar zijn, waaronder verdere verwerking tot een lijst van geaggregeerde en anonieme gegevens door The Fat Lady voor Takeda NV’s statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de redenen waarvoor u er toegang toe geeft, met name: om te antwoorden op uw vragen en verzoeken, voor statistische doeleinden en voor onderzoek en ontwikkelingen met behulp van gegevens op deze site, om u algemene informatie met betrekking tot de gezondheid en ziekten te bezorgen die u kan interesseren.

Openbaarmaking van gegevens

The Fat Lady deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Uw rol in het beschermen van de persoonlijke levenssfeer

Uw gegevens worden geregistreerd door The Fat Lady zoals u ze heeft meegedeeld en zoals ze werden verzameld. U heeft het recht om uw gegevens bij te werken, te verbeteren of te doen verwijderen door via mail contact op te nemen met The Fat Lady. The Fat Lady verbindt zich ertoe uw gegevens zo snel mogelijk aan te passen in overeenstemming met uw verzoek. 

Bescherming van gegevens

Alle beschikbare veiligheidsmaatregelen werden genomen op contractueel, technisch en administratief vlak, om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uitgangspunt bij de verwerking

Uw gegevens worden op een wettelijke manier verwerkt en voor specifieke doeleinden en zonder gegevens te verzamelen of te bewaren op een wijze die disproportioneel is in het licht van deze doeleinden. Ze worden niet langer bewaard dan redelijkerwijze nuttig is in het licht van deze doeleinden.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie).

Specifieke gegevens

Wij verzoeken u om geen gegevens door te geven waaruit uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of lidmaatschap van een vakvereniging blijken, noch gegevens die uw seksuele leven of geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken alsook aan administratieve gerechten, inzake verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot misdrijven of inzake administratieve sancties of veiligheidsmaatregelen betreffen. Wij verzoeken u eveneens om uw communicatie met betrekking tot persoonsgegevens die de gezondheid betreffen te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het doel dat u nastreeft en het doel van Takeda NV dienaangaande.

Verwerkingsverantwoordelijke: Takeda NV

Verwerker: The Fat Lady

Contactgegevens: bloggen@wijhebbencrohn.be

Laatst bijgewerkt in september 2021